<
Trang chủ » Tra từ
vide  
['videi, 'vaidi:]
ngoại động từ
 • (tiếng Latin) (viết tắt) v xem, tham khảo ở (một đoạn trong quyển sách..)
xem trang 50
  • vide ante/supra
   • xem trên
  • vide infra/post
   • xem dưới
©2023 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt