<
Trang chủ » Tra từ
vert  
[və:t]
danh từ
  • bụi cây, lớp cây bụi
  • (sử học) cây xanh trong rừng
  • (pháp lý) quyền đốn cây xanh trong rừng
danh từ
  • (thông tục) người bỏ đạo này theo đạo khác/cải đạo/cải giáo
nội động từ
  • (thông tục) bỏ đạo này theo đạo khác
©2023 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt