<
Trang chủ » Tra từ
Kết quả
verser  
ngoại động từ
 • đổ, trúc, rót
đổ gạo vào bao
rót rượu vang vào cốc
 • làm đổ
làm đổ xe
cơn giông làm đổ lúa
 • nộp, trả (tiền)
nộp một số tiền
 • chuyển
chuyển một tài liệu vào hồ sơ
chuyển một pháo thủ sang hậu cần
   • khóc
   • làm đổ máu (khi giết...)
   • phung phí tiền bạc
   • hy sinh thân mình (vì nghĩa)
nội động từ
 • đổ
xe đã đổ
do cơn giông, lúa đã đổ
 • sa vào
sa vào cái lố lăng buồn cưới
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt