<
Trang chủ » Tra từ
Kết quả
verjuter  
ngoại động từ
  • (từ hiếm, nghĩa ít dùng) chế bằng nước nho xanh
chế nước xốt bằng nước nho xanh
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt