<
Trang chủ » Tra từ
Kết quả
verjuté  
tính từ
  • chua (như) nước nho xanh
rượu vang chua
  • chế bằng nước nho xanh
nước xốt chế bằng nước nho xanh
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt