<
Trang chủ » Tra từ
verge  
[və:dʒ]
danh từ
 • bờ yếu của ven đường không thích hợp cho xe cộ chạy trên đó (như) soft shoulder
 • bờ, ven
ven đường
ven rừng
 • bờ cỏ (của luống hoa...)
 • (kỹ thuật) thanh, cần
 • (kiến trúc) thân cột
 • (kiến trúc) rìa mái đầu hồi
 • (tôn giáo) gậy quyền
   • sắp, gần, suýt
sắp làm một việc gì
gần bốn mươi tuổi
nội động từ
 • nghiêng, xế
mặt trời xế về chân trời
 • tiến sát gần
ông ấy gần sáu mươi tuổi
   • sát gần, giáp, kề, gần như
nỗi buồn chán gần khóc lên được
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt