<
Trang chủ » Tra từ
Kết quả
verb  
[və:b]
danh từ
  • (ngôn ngữ học) động từ (từ hay nhóm từ chỉ một hành động, một sự kiện hay một trạng thái)
ngoại động từ
nội động từ
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt