<
Trang chủ » Tra từ
Kết quả
vente  
danh từ giống cái
  • sự bán, việc bán
việc bán một ngôi nhà
hàng bán chạy
sự bán lấy tiền mặt
sự bán chịu
sự bán cho trả góp
sự bán đấu giá
Phản nghĩa Acquisition , achat .
  • khoảnh rừng mới đốn cây
đánh dấu cây sẽ đốn (để bán)
khoảnh rừng mới mọc lại
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt