<
Trang chủ » Tra từ
Kết quả
veau  
danh từ giống đực
 • con bê; thịt bê, da bê (đã thuộc)
con bò cái với con bê
miếng thịt bê
giày da bê
da bê thuộc dầu
da bê mờ
da bê bóng
da bê láng
 • (thân mật) thằng ngốc; đồ lười
 • (thông tục) con ngựa tồi; xe ô-tô ì ạch
   • nằm ườn, nằm kềnh
   • khóc nức nở
   • mở tiệc nhân việc vui trong gia đình
   • (động vật học) chó biển
đồng âm vau , vos
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt