<
Trang chủ » Tra từ
various  
['veəriəs]
tính từ
  • khác nhau, không giống nhau, thuộc về nhiều loại
những thú riêng của họ có nhiều và chẳng ai giống ai
được biết dưới nhiều tên khác nhau
đọc nhiều sách khác nhau
  • khác nhau, nhiều hơn một, riêng lẻ và riêng biệt
vì nhiều lý do khác nhau
viết dưới nhiều bút danh khác nhau
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt