<
Trang chủ » Tra từ
Kết quả
vanité  
danh từ giống cái
  • tính kiêu căng
làm điều gì vì kiêu căng
  • (từ cũ, nghĩa cũ) tính hão huyền, tính hư ảo; điều hư ảo
tính hư ảo của danh vọng trên đời
      • không phải để khoe khoang
      • lấy làm hãnh diện về
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt