<
Trang chủ » Tra từ
valuable  
['væljuəbl]
tính từ
  • có giá trị lớn, quý giá; có giá trị nhiều tiền
sự giúp đỡ quý giá
  • rất có ích, đáng giá, quan trọng
  • có thể đánh giá được, có thể định giá được
một sự giúp đỡ không thể lấy tiền mà đánh giá được
danh từ
  • châu báu
©2021 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt