<
Trang chủ » Tra từ
valency  
['veilənsi]
danh từ
  • (hoá học) hoá trị (đơn vị của lực phối hợp của các nguyên tử) (như) valence
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt