<
Trang chủ » Tra từ
Kết quả
valence band  
Kỹ thuật
  • dải hoá trị, miền hoá trị
Tin học
  • dải hoá trị
Toán học
  • vùng hoá trị
Vật lý
  • vùng hoá trị
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt