<
Trang chủ » Tra từ
Kết quả
valedictory  
[,væli'diktəri]
tính từ
  • dùng như một lời từ biệt
một bài diễn văn/lời chào từ biệt
danh từ
  • (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) diễn văn từ biệt của một học sinh đỗ thủ khoa ở một trường trung học hay cao đẳng
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt