<
Trang chủ » Tra từ
Kết quả
valedictorian  
[,vælidik'tɔ:riən]
danh từ
  • (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) đại biểu học sinh đọc diễn văn từ biệt (trong lễ tốt nghiệp)
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt