<
Trang chủ » Tra từ
Kết quả
valediction  
[,væli'dik∫n]
danh từ
  • sự từ biệt; lời từ biệt (nhất là trong trường hợp nghiêm chỉnh)
nói lời từ biệt
cúi chào tạm biệt
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt