<
Trang chủ » Tra từ
vale  
[veil]
danh từ
  • (từ cổ, nghĩa cổ, trừ tên địa điểm) thung lũng
  • máng dẫn nước, rãnh nước
danh từ
  • lời từ biệt
  • sự từ giã, sự từ biệt
từ giã, từ biệt
thán từ
  • xin từ biệt!, tạm biệt!
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt