<
Trang chủ » Tra từ
Kết quả
valdinguer  
nội động từ
  • (thông tục) ngã, té
      • tống cổ đi, đuổi cổ đi
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt