<
Trang chủ » Tra từ
Kết quả
vốn người  
[vốn người
]
  • to be a native of ...
My friend is a native of Hanoi, so he is very fluent in speech
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt