<
Trang chủ » Tra từ
vịt  
[vịt]
  • duck; drake; quack-quack
To walk with one's feet turned out; To waddle
©2023 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt