<
Trang chủ » Tra từ
Kết quả
vịnh Ba Tư  
  • 波斯湾 <阿拉伯海的一个海湾,位于阿拉伯半岛和伊朗西南部之间。自古以来它就是一条重要的商业航线,在20世纪30年代海湾国家发现石油后,它赢得了更多的战略意义。>
©2023 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt