<
Trang chủ » Tra từ
Kết quả
về hướng  
[về hướng]
  • towards; in the direction of ...
To head north
Đi về hướng Nha Trang
To head towards Nha Trang; To head in the direction of Nha Trang
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt