<
Trang chủ » Tra từ
vận  
[vận]
danh từ
  • luck; fortune; chance
động từ
  • to wear; to put on
©2023 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt