<
Trang chủ » Tra từ
vấn đáp  
[vấn đáp]
  • oral
Oral examination; Oral; Viva
To take an oral examination
Oral marks/grades
©2023 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt