<
Trang chủ » Tra từ
vô sản  
[vô sản]
  • proletarian
      • Proletarian class; proletariat
©2023 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt