<
Trang chủ » Tra từ
vô chính phủ  
[vô chính phủ]
  • anarchic; anarchical
There is near anarchy in Baghdad now
©2023 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt