<
Trang chủ » Tra từ
Kết quả
véritable  
tính từ
  • thực, thật
chuyện thực
tên thật
da thật
vàng thật
  • thực sự
một người bạn thực sự
  • (từ cũ, nghĩa cũ) trung thực, chân thực
tình yêu trung thực, chân thực
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt