<
Trang chủ » Tra từ
Kết quả
vérité  
danh từ giống cái
 • chân lý
chân lý muôn thuở
 • sự thực, sự thật
nói lên sự thật
tìm cách nắm sự thật
che giấu sự thật
những sự thực sinh động
tìm ra sự thực về điều gì
 • tính chân thực
giọng chân thực
 • tính đúng đắn
tính đúng đắn của một nguyên lý
 • tính như thật
bức chân dung như thật
vai sân khấu đóng như thật
   • thực ra
   • nói thẳng cho ai biết ý nghĩ của mình về họ
   • hẳn là
hẳn là việc đó rất kỳ lạ
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt