<
Trang chủ » Tra từ
usage  
['ju:zidʒ, 'ju:sidʒ]
danh từ
  • cách sử dụng; cách đối xử
chiếc máy kéo bị hỏng vì sử dụng ẩu
  • cách dùng thông thường, cách dùng quen thuộc (nhất là trong việc dùng từ)
ngữ pháp và cách dùng tiếng Anh
ngôn ngữ không ngừng phát triển qua cách dùng
đây không phải là một từ thường dùng
từ điển giúp ta phân biệt được cách dùng từ đúng và sai
  • tập quán, tục lệ, lệ thường
tập quán xã hội
phong tục tập quán của một nước
©2023 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt