<
Trang chủ » Tra từ
Kết quả
urge  
[ə:dʒ]
danh từ
  • sự thúc đẩy mạnh mẽ, sự ham muốn mạnh mẽ; sự thôi thúc
những ham muốn mạnh mẽ về tình dục
ngoại động từ
  • thúc, thúc giục, giục giã
thúc ngựa tiến lên
thúc giục ai làm điều gì
  • nài nỉ, cố thuyết phục
chủ cửa hàng nài tôi mua một cái mũ
  • nêu ra, đề xuất, bảy tỏ chủ trương
  • dẫn chứng, viện chứng; nhấn mạnh
nêu lên vấn đề cần thiết phải tiết kiệm; nhấn mạnh sự cần thiết phải tiết kiệm
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt