<
Trang chủ » Tra từ
Kết quả
urbain  
tính từ
  • (thuộc) thành thị, (thuộc) đô thị
dân thành thị
  • (văn học) lịch sự
một người rất lịch sự
©2023 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt