<
Trang chủ » Tra từ
Kết quả
upon  
[ə'pɔn]
giới từ
  • trên, ở trên
trên biển rộng
  • lúc, vào lúc, trong khoảng, trong lúc
vào đúng nửa đêm
trong cuộc hành trình dài
  • nhờ vào, bằng, nhờ
nhờ vào ai mà sống
  • chống lại
rút gươm ra chống lại ai
  • theo, với
với những điều kiện đó
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt