<
Trang chủ » Tra từ
Kết quả
unto  
['ʌntu]
giới từ
  • (từ cổ,nghĩa cổ) đến, tới (như) to
©2021 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt