<
Trang chủ » Tra từ
unseen  
[,ʌn'si:n]
tính từ
  • không thấy; không nhìn thấy được, vô hình
  • ứng khẩu, không xem trước, không có chuẩn bị trước (về việc dịch)
bản dịch ngay không chuẩn bị
danh từ
  • bản dịch ngay không có chuẩn bị trước
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt