<
Trang chủ » Tra từ
unpleasant  
[ʌn'pleznt]
tính từ
  • không dễ chịu, khó chịu, khó ưa
thời tiết xấu
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt