<
Trang chủ » Tra từ
universal  
[,ju:ni'və:sl]
tính từ
  • của, thuộc, ảnh hưởng đến hoặc được làm bởi tất cả mọi người hoặc mọi thứ trên thế giới hoặc trong một nhóm nào đó; (thuộc) vũ trụ/thế giới/vạn vật; phổ thông; phổ quát; phổ biến; chung
truyền hình cung cấp giải trí cho tất cả mọi người
chiến tranh gây đau khổ cho tất cả mọi người
sức hấp dẫn của vạn vật
ngôn ngữ thế giới (thế giới ngữ)
dư luận chung
đại lý toàn quyền
người buôn đủ loại hàng
người được hưởng toàn bộ gia tài
sự bỏ phiếu phổ thông; sự phổ thông đầu phiếu
quy luật chung; quy luật phổ biến
có một sự nhất trí chung về vấn đề này
đề nghị của họ vấp phải sự lên án của hầu hết tất cả mọi người
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt