<
Trang chủ » Tra từ
unguarded  
[ʌn'gɑ:did]
tính từ
  • không được giữ gìn, không được bảo vệ, không phòng thủ, không canh giữ
  • khinh suất, không thận trọng, không kín đáo, vô ý, không chú ý
lúc vô ý
bài diễn văn không thận trọng; lời nói không giữ gìn
©2021 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt