<
Trang chủ » Tra từ
unfit  
[ʌn'fit]
tính từ
  • không đạt tiêu chuẩn đòi hỏi, không thích hợp
đường không dùng cho ô tô chạy được
  • không đủ năng lực, thiếu khả năng; thiếu tư cách
không đủ năng lực (tư cách) làm bác sĩ
  • (y học); (quân sự) không đủ sức khoẻ
ngoại động từ
  • làm cho không thích hợp, làm cho không đủ năng lực
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt