<
Trang chủ » Tra từ
uncontrollable  
[,ʌnkən'trouləbl]
Cách viết khác : incontrollable [,inkən'trouləbl]
tính từ
  • không kiểm soát được, không kiểm tra được
  • không ngăn được, không nén được
  • khó dạy, bất trị (trẻ con)
©2023 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt