<
Trang chủ » Tra từ
unclear  
[,ʌn'kliə]
tính từ
  • không rõ ràng; không minh bạch; khó hiểu
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt