<
Trang chủ » Tra từ
Kết quả
unable  
[ʌn'eibl]
tính từ
  • không thể
không thể (làm được việc gì)
tôi không thể đến đó được
  • không có khả năng, không có năng lực, không có cơ hội, bất tài
  • (pháp lý) không có quyền hành
  • yếu, bất lực
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt