<
Trang chủ » Tra từ
u  
[ju:]
danh từ, số nhiều U's , us , Us
  • chữ thứ hai mươi mốt trong bảng chữ cái tiếng Anh
  • vật hình U
tính từ
  • ( U ) (thông tục); (đùa cợt) có tính cách thượng lưu, được cho là đặc trưng cho tầng lớp trên
cách cư xử rất thượng lưu
viết tắt
  • ( U ) (điện ảnh) phổ thông (tức là phù hợp với tất cả mọi người, kể cả trẻ em) ( universal )
a U film
một bộ phim phổ cập
một giấy chứng nhận phổ cập
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt