<
Trang chủ » Tra từ
Kết quả
typist  
['taipist]
danh từ
  • người đánh máy, nhân viên đánh máy
người đánh máy tốc ký
cần nhân viên đánh máy nhanh và chính xác
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt