<
Trang chủ » Tra từ
tuyên truyền  
[tuyên truyền]
  • to propagandize
  • propaganda
Is television an instrument of propaganda?
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt