<
Trang chủ » Tra từ
Kết quả
tuteur  
danh từ
  • người giám hộ
người giám hộ do di chúc chỉ định
  • (nghĩa rộng) người đỡ đầu
  • (nông nghiệp) cọc đỡ (cây)
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt