<
Trang chủ » Tra từ
tub  
[tʌb]
danh từ
 • chậu, bình (để giặt quần áo, đựng chất lỏng..)
chậu giặt
bình đựng kem
 • lượng đựng trong bình (như) tubful
 • (thông tục) bồn tắm, nhà tắm, chậu tắm; nước tắm (như) bath
 • (thông tục) (đùa cợt) chiếc thuyền chạy chậm, đóng vụng về
chiếc thuyền cũ kỹ mục nát
 • (ngành mỏ) goòng (chở than)
 • (hàng hải) xuồng tập (để tập lái)
   • mặc ai lo phận người nấy
ngoại động từ
 • tắm (em bé) trong bồn tắm
 • cho vào chậu, đựng vào chậu, trồng (cây...) vào chậu
nội động từ
 • tắm, rửa trong bồn tắm
 • tập lái xuồng, tập chèo xuồng
©2021 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt