<
Trang chủ » Tra từ
true  
[tru:]
tính từ
 • thật, đúng (phù hợp với hiện thực, đúng với sự thật đã biết)
tin ấy có thực không?
trở thành sự thật
 • đúng đắn (hợp với những nguyên lý, tiêu chuẩn đã được chấp nhận)
một sự xét xử đúng đắn
một sự phân tích đúng đắn
 • thật sự, đúng, không giả; đích thực (gọi đúng cái tên đã được gọi)
tình yêu đích thực
 • đúng, chính xác
sự mô tả chính xác
(âm nhạc) giọng đúng
đúng với mẫu hàng
 • chân chính
một người chân chính
 • thành khẩn, chân thành
trung với nước
trung thành với lời hứa, giữ đúng lời hứa
 • đúng chỗ, đúng vị trí; hợp; vừa
bánh xe có khớp khít không?
 • bằng phẳng (đất)
   • thực tế xảy ra; trở thành sự thật (về hy vọng, lời dự đoán..)
   • bộ mặt thực
phó từ
 • thật, thực
nói thật với tôi đi
 • đúng, một cách chính xác
hát đúng
nhắm đúng
danh từ
 • (kỹ thuật) vị trí đúng
 • sự lắp đúng chỗ
   • lệch
cửa ra vào bị lệch
nội động từ
 • (kỹ thuật) ( + up ) điều chỉnh cho đúng chỗ
điều chỉnh cái bánh xe cho đúng chỗ
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt