<
Trang chủ » Tra từ
Kết quả
troupe  
[tru:p]
danh từ
  • đoàn (kịch), gánh (hát); toán (quân)
động từ
  • đi trình diễn nhiều nơi cả đoàn (kịch)
  • đi trong đoàn kịch (...)
©2023 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt