<
Trang chủ » Tra từ
Kết quả
trop  
phó từ
 • quá
đắt quá
nó đã ăn nhiều quá
dậy quá trễ
thay đổi quá nhiều
anh tử tế quá
   • thế là quá đáng
   • thừa; quá
tất cả những gì mà người ta nói thừa
   • thừa
nhận thừa một số tiền
   • đủ lắm, thừa
tôi biết thừa chuyện ấy
   • thực là quá
thực là khó quá
   • không, không mấy
   • nhiều... quá
   • ít quá, không đủ
   • vì quá... nên không
vì nó quá đần nên không hiểu
danh từ giống đực
 • sự quá nhiều, sự thừa, sự dư thừa
sự quá nhiều ánh sáng
đồng âm Trot .
©2023 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt